Stok Yazılımları

Gelin birlikte geleceğe yön verelim. Sizi bir marka haline getirelim.

Günümüzde üretim yapan birçok işletme stok kontrolü yapmaktadır. Bu iş her düzeyde yöneticinin yakından ilgilenmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. Yanlış stok kontrol politikaları veya uygulama hataları yüzünden azımsanamayacak sayıda işletme zor duruma düşmüştür. Verimli ve etkin bir stok kontrol sisteminde özellikle üretim planlama, kontrollü satınalma ve satışın rolü vardır.Genel olarak stok kontrol; stok miktar ve çeşitlerinin işletmelerin tedarik, üretim ve mali imkanlarına göre en rasyonel ve ekonomik bir şekilde belirlenmesi yöntemidir. Stok kontrolüne değinmeden ‘Stok’ kelimesinin açıklanmasında fayda var.

Stok;

Bir üretim sisteminde üretilen ürüne dolaylı veya dolaysız olarak katılan bütün fiziksel varlıklar ile ürünün kendisi olarak düşünülebilir. Bir diğer tanıma göre stok, gelecekte duyulabilecek talebi karşılamaya yönelik olarak malların biriktirilmesidir. Belirtilen mal stokları üretici firma için hammadde, yarı mamul, mamul, bakım firması için satın alınan yedek parçalar, perakendeci firmalar için satın alınan mamuller, hizmet firmaları içinse tedarik malzemeleridir. Stok kavramını açıklamaya yönelik diğer bir tanımda ise stok; tedarik veya üretim yoluyla elde edilen, kullanılmadan veya müşteriye arz edilmeden önce az veya çok belirli bir süre bekletilen mal miktarıdır.Kısaca stok bir işletmenin sahip olduğu mevcut mallar olarak tanımlanabilir. Stok denince genelde fiziki mallar ele alınır; fakat stok sadece fiziki malları içeren bir tanım değildir.

Stokların önemi:

Stokların etkin kontrolü, işletmelerin başarılı yönetimi için zorunluluktur. Her ne kadar malzeme yönetimindeki yeni yaklaşımlar üretimde her çeşit stoğu mümkün olan en düşük seviyede tutmak olsa da, bazı durumlarda hem işletme ekonomisi hem de stratejileri açısından bu mümkün olamamaktadır.

Stok kontrolünün amacı:

Kısaca stok kontrolünde temel amaç malzemenin ne eksik ne fazla fakat yeterli miktarlarda işletmede hazır bulundurularak üretimin aksatılmadan yürütülmesidir. Bir başka deyişle; istenilen zamanda, istenilen miktarda, istenilen yerde, istenilen kalitede malzemenin sağlanabilmesi için ne zaman, ne kadar tedarik edilebileceği sorularına cevap bulma işlemidir. İşletme bünyesinde, üretim sürecinde kullanılan hammadde ve malzeme girdi ve çıktılarının kayıtlarını ayrıntılı bir şekilde tutmak, sipariş verilen malzemelerin kayıtlarını tutarak istenen anda malzeme sayımlarını gerçekleştirmek ve sonuçları kontrol ederek aksaklıkları ortaya çıkarmak, uygun bir stok politikası belirleyerek birbiriyle ilişkili olan masrafları minimum düzeyde tutmaktır.

İşletmeler planlarını yaparken ellerindeki stok değerini bilmezlerse alım ve satım arasında önemli miktarda kar kaybı olabilir. Üretim yapan işletmeler herhangi bir stoğun yeterli olmadığı bir durumda doğru zamanda malzemenin temini için bir önlem almazlarsa büyük maddi ve manevi sıkıntılar çekebilirler. Gerekli stok kontrolleri yapılmadığı takdirde, stoklarda nedeni açıklanmayan açıklar çıkabilmektedir. Bu da birim başına elde edilen karı düşürmektedir.

Stok yönetimi işletmenin normal faaliyetlerini yürütebilmek için satmak üzere ürettiği ya da satın aldığı varlıkların kontrolünü içermektedir. Stok yönetimini daha iyi anlatabilmek adına, öncelikle stok tanımı yapılması yararlı olacaktır. Stok, tedarik veya üretim yoluyla elde edilen, kullanılmadan veya müşteriye arz edilmeden önce az veya çok belirli bir süre bekletilen mal miktarıdır. Kısaca stok, bir işletmenin sahip olduğu mevcut mallar olarak tanımlanabilir. Genel olarak stoklar hammaddeler, yarı mamuller ve mamuller başlıklarında sınıflandırılabilir. Stok yönetiminin önemi, stoklara yapılan yatırımın büyüklüğüne bağlıdır. Toplum varlıklar içinde stokların payı işletmeden işletmeye değişmektedir. Örneğin, toplam varlıkların yarısının stoklardan oluştuğu otomotiv sektöründe stok yönetimi çok önemli iken, toplum varlıklarının yüzde 2' civarında stoklara sahip olan otel işletmeciliğinde stok yönetimi daha az önemlidir.

web sitesi başvurusu yapın

BİLGİ İSTEK FORMU